OR

De oudervereniging

Met ingang van 1 januari 2004 heeft de Parkschool een oudervereniging. Alle ouders en verzorgers met één of meer kinderen op de Parkschool zijn automatisch lid van deze vereniging. De contributie is vrijwillig en wordt jaarlijks vastgesteld op de ouderavond.

Het doel van de vereniging is:

  • Het betrekken van ouders en verzorgers bij de school.
  • De samenwerking tussen ouders en team bevorderen.
  • Het behartigen van de belangen van de leerlingen, bijvoorbeeld door het steunen van sportieve, culturele en sociale activiteiten.

De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement, te verkrijgen bij de ouderraad. De statuten staan als link onderaan deze pagina.

De ouderraad

De ouderraad treedt op als bestuur van de oudervereniging. De ouderraad heeft evenveel leden (ouders/verzorgers) als er groepen zijn, eventueel aangevuld met een penningmeester. De ouderraad vergadert ongeveer 6 maal per jaar, waarbij alle lopende zaken worden besproken.

De schoolleiding gebruikt de ouderraad als klankbord bij diverse ontwikkelingen. Jaarlijks, in het najaar, organiseert de ouderraad een algemene ledenvergadering, waarbij steeds een actueel thema aan de orde wordt gesteld. Ook brengt de ouderraad een jaarverslag uit. Het dagelijkse bestuur (DB) van de ouderraad bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Wat doet de ouderraad precies?

Concrete activiteiten van de ouderraad zijn:

  • Het optreden als aanspreekpunt voor ouders ten aanzien van vragen, opmerkingen en klachten, een en ander bijvoorbeeld door aanwezigheid op het schoolplein.
  • Het ondersteunen en/of begeleiden van activiteiten, zoals: schoolreis, festiviteiten, sport, sinterklaas, Kerst, Pasen, projectweek etc.
  • Het bespreken van actuele zaken met de schoolleiding.
  • Het jaarlijks organiseren van een algemene ledenvergadering in samenwerking met de medezeggenschapsraad.

De activiteiten die door de ouderraad – samen met het team – worden georganiseerd, zijn activiteiten die niet of maar ten dele bekostigd worden door de Overheid. Om die activiteiten waar uw kinderen aan deelnemen uit te kunnen voeren, wordt van de ouders een bijdrage gevraagd. Deze wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de oudervereniging in het najaar. Dan legt de ouderraad ook rekening en verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar. Voor het bedenken en uitvoeren van de activiteiten zijn commissies gevormd, waarin zowel leden van de ouderraad als teamleden zitten.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit 9 ouders (één uit elke groep) en een penningmeester.

De ouderraad speelt een belangrijke rol op de Parkschool. Wij zijn er voor u, ouders! En wij rekenen op uw betrokkenheid om de Parkschool een nog betere school voor uw kind te laten zijn.

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de Ouderraad uit de volgende leden:

Groep 1: Laura Veenman

Groep 2: Triska ten Hoff

Groep 3: Nynke Hepkema

Groep 4: Ellen Dubbeldam

Groep 5: Paulien ten Dam

Groep 6: Tamara Prins

Groep 7: Linda Langhout

Groep 8: Anne Schweig

Penningmeester: Arjen de Wilde

Het mailadres van de OR: ouderraad@parkschoolzwolle.nl

 

Leuke links:

E-mailadres: ouderraad@parkschoolzwolle.nl