Visie

In verbinding met elkaar!

De school is de samenleving in het klein. Wij willen dat leerlingen, leerkrachten en ouders zichzelf kunnen zijn met respect voor de ander. Je leert jezelf pas echt ontdekken in relatie tot een ander.
Wij willen een school zijn waar iedereen plezier heeft in het samen zijn en het leren & ontwikkelen.

Weten wie je bent en wat je kan!

Onderwijs gaat over verwondering en plezier in het ontdekken van de wereld. Wij helpen elk kind te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en waar talenten liggen. Ontdekken doet de leerling zelf. Wij willen de omgeving creëren waarin dit optimaal kan.

Energie voor leren & ontwikkelen

Onderwijs moet bruisen. Het vraagt natuurlijk een actieve houding van de leerling. Wij stimuleren die houding en geven daarin ook zelf het goede voorbeeld. Wij creëren een zo optimale omgeving waarin dit kan. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de groep en op elke leerling.

Energie en verbinding met de wereld

De Parkschool wil leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Hoe die toekomst eruit ziet, is nu niet duidelijk. Van ons vraagt dat wel bewuste aandacht voor het leren leren. Het gaat niet alleen om het leren zelf, maar ook op hoe je leert en wat je leert. Wij willen daarbij bewust onze leerinhouden toetsen aan hun toekomstbestendigheid. Tegelijkertijd willen wij bewust samenwerken met andere instanties, zodat ons eigen beeld ook up to date blijft.

Binnen ons onderwijs willen wij daarbij tegemoet komen aan de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (Stevens, 2004). Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat iedereen zich geaccepteerd voelt, erbij wil horen en zich welkom en veilig voelt. Bij competentie gaat het om de behoefte dat iedereen geloof en plezier in eigen kunnen moet hebben. Ten slotte gaat autonomie in op de behoefte om ook jezelf te kunnen zijn, jezelf te kunnen sturen en zelfstandig te zijn. Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grondslag ligt. Voor de docent die adaptief werkt, betekent dit dat hij zijn gedrag afstemt op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen als voor het pedagogisch optreden.