MR

De Parkschool maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Binnen deze stichting is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en per school een MR. Een MR is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf of instelling.

 

De bevoegdheden

De MR heeft eigen bevoegdheden. De advies- en instemmingbevoegdheid van de MR omvat alle aangelegenheden die van belang zijn voor de school. Denk bijvoorbeeld aan het bestuursformatieplan, financiering (begroting), taakbeleid, specifiek beleid (bijvoorbeeld ICT beleid), schooltijden (bijvoorbeeld inrichting van het continue rooster). Een aantal zaken wordt binnen OOZ centraal geregeld. De MR wordt geïnformeerd waarna haar opinie wordt meegenomen in de GMR. Daar vindt besluitvorming plaats binnen de stichting over het openbaar onderwijs in Zwolle.

 

MR van de Parkschool

De MR bestaat uit drie leerkrachten (personeelsgeleding) en drie ouders (oudergeleding). Elk lid wordt gekozen en heeft drie jaar zitting in de MR. Als een termijn afloopt, wordt de vacature gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief.
Wij vergaderen gemiddeld 6-8 keer per jaar, op wisselende avonden van 19.30 tot 22.00 uur. Soms worden er voor een specifiek onderwerp extra vergaderingen ingelast (voorbeelden: sollicitatieprocedures, corona of de lestijden). Vergaderdata voor elk schooljaar worden vastgesteld en gepubliceerd in de schoolgids.

U kunt de MR mailen: mr-parkschool@ooz.nl

De MR van de Parkschool bestaat de volgende personen:

Team:                                                 Ouders:

Jette Struik                                      Tom Bourez

Marit Reijmer                                 Nicole Bosch-Barelds

Ansje Dusseljee                              Oswald van Dam (voorzitter)

 

De taken en bevoegdheden van de MR

Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR.
De MR kan elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • verbetering van het onderwijs
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • het schoolplan /de schoolgids
  • nieuw- en verbouw schoolgebouw/plein
  • schooltijden
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • leerlingenbegeleiding en -zorg
  • veiligheid (in en rond de school)